SZÍVERŐSÍTŐ: Ne légy meztelen! (Szellemi fegyverzet)

sziverosito shield hu

1. kör:

Szúrós fügefalevél vs. Isteni bőrcucc

“Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy MEZÍTELENEKEzért FÜGEFALEVELEKET fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között…” (1Móz 3:6-8)

Az Úristen pedig BŐRRUHÁT készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1Móz 3:21)

A bűnbeesés következményeként az ember zavaróan meztelen lett – feltételezhetjük, hogy lement róla Isten dicsősége, amibe korábban burkolózott. A meztelenség kiszolgáltatott, védtelen állapot. Megalázó helyzet, szégyenérzet társul hozzá. A meztelen ember ki van téve a hidegnek, melegnek, rovaroknak, tüskéknek, egyebeknek. Ilyenek vagyunk mi mindannyian, meztelenek, kiszolgáltatottak – Isten dicsősége nélkül, a bűn következményeként.

Persze ez az első emberpárnak sem tetszett, ahogy a mai embernek sem tetszik, hogy ki van szolgáltatva. Ezért úgy gondolták, hogy a saját erejükből, ők maguk megoldják ezt az áldatlan helyzetet. Nyomban össze is férceltek néhány fügefalevelet. A fügefalevél azÖNIGAZSÁG, önigazultság, a csináld magad megoldások szimbóluma. A fügefalevél felülete csalánhoz hasonló, szúrós, viszketegséget okoz. Mi több, hamar megszárad, és szétporlik, semmivé lesz.

Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél, bűneink elsodornak bennünket, mint a szél.” (Ézsaiás 64:5)

De legbelül még az (önigazult, önigazoló) ember saját maga is tisztában van azzal, hogy ez így kevés, a mezítelensége elfedésére ez nem elég, hiszen még így sem mer az Úr színe elé kerülni, inkább (továbbra is) rejtőzködik ~ kerüli Istent, megpróbál tudomást sem venni róla.

szerető, gondoskodó, velünk – mindezek ellenére is – személyes kapcsolatra törekvő Isten azonban maga jön elénk, és kínálja fel a megoldást, amit Ő maga már előre elkészített számunkra – az állatáldozatban! A BŐRRUHÁhoz ugyanis állat leölése is szükséges…

“…És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között, ott áll a Bárány [Jézus]: olyan volt, mint akit megöltek” (~ bőrét lenyúzták) (Jelenések 5:6 )

” … nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg tiértetek” (1Pét 1:18-20)

A leölt állat és a bőrruha a Biblia első lapjain a Názáreti Jézus Krisztus golgotai áldozatának az előképe.

Ahogy Ádámra és Évára ráadta az Úr az állatbőrt, hogy eltakarja meztelenségüket, most mindenkire ráadja Jézus Krisztus, a végső és örökre szóló áldozati bárány bőrét, az Ődicsőségének palástját, aki elfogadja Őt, hogy ne legyen többé kiszolgáltatott és meztelen!

A mi mezünk tehát Jézus Krisztus maga, az Ő megváltása, személye és dicsősége!!!

 Te mivel takargatod a meztelenségedet?

BÚJJ ISTENI BŐRCUCCBA A VISZKETEG FÜGEFALEVÉL HELYETT!!! 0:-)

 

2. kör:

Jézus helyettesített téged a kereszten a neked járó büntetésben, hogy te helyettesítsd Őt itt a földön a Neki járó dicsőségben!

“A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felsőruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak: “Ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen!” Így teljesedett be az Írás: “Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek.”

… Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: “Elvégeztetett!” És fejét lehajtva, kilehelte lelkét…” (Jn 19:23-24, 30)

Jézus MEZTELENÜL ment fel a keresztre!

A teljes megváltásnak ez ugyanúgy szükséges része volt, mint minden más mozzanat a Golgotán. Ezzel elvégeztetett! Mi? A veled és velem való helycsere minden eleme! Jézus a mi meztelenségünket vette magára: azt a kiszolgáltatott, védtelen, magatehetetlen, megalázó, szégyenteljes állapotot, amibe mi emberek beleszülettünk és benne vagyunk a bűn következményeként. Miért? Azért, hogy helyet cseréljen ebben is veled és velem, hogy nekünk többé ne kelljen meztelen, megalázott, kiszolgáltatott, szégyenszemre kitett állapotban lennünk!

Kegyelemből, nem érdemek alapján (Ef 2:8-9).  

Mert szeret (Jn 3:16).

Ő magára vette a mi meztelenségünket, hogy mi magunkra vehessük az Ő dicsőségét (alegszebb ruhát – Lk 15:22, az üdvösség [felszabadulás] ruháját és az igazság palástját– Ézs 61:10, az örömöt – Zsolt 30:12, sőt, vegső soron Krisztust magát – 2Kor 3:18)!

Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra“. (Gal 3:27)

KRISZTUST MEGFESZÍTETTÉK A TE MEZTELENSÉGEDBEN, HOGY TE FESZÍTHESS AZ Ő DICSŐSÉGÉBEN!

 

3. kör:

“Fel a mezekkel!” – felöltözködő megvallás az Efézus 6:10-18 alapján

Hálát adok Neked, Jézus Krisztus, hogy Te vagy az én mezem, teljes szellemi fegyverzetem, és hogy a Te dicsőségedbe burkolózhatok ma is (Gal 3:27)! Köszönöm, hogy irántam való szeretetedből megajándékoztál engem Benned az Isteni fegyverzet minden darabjával, amibe – megvallás által – felöltözve megállok sátán minden mesterkedésével szemben, és ő elfut tőlem (Jak 4:7).

Felveszem a megigazulás páncélját, hiszem és vallom, hogy én Jézus Krisztusban igaz ember vagyok (Róm 5, 2Kor 5:21, Gal 2:16). Hálás vagyok, hogy bűneim már nincsenek számontartva, és Isten elfogad engem (Róm 5, Zsolt 103:10-12). Ezért semmiféle vádlásnak, rágalmazásnak, kárhoztatásnak nincs velem szemben helye többé (Róm 8:1). Köszönöm, hogy értékes vagyok (Luk 12:7, 24). Számodra annyira nagy az értékem, hogy a saját életeddel fizettél értem (1Kor 6:20a, Zsid 9:12). Ez védi az én szívemet, belső emberemet, szellememet. Ajándékba veszem a kegyelem és igazság ajándékát Krisztusban, s így uralkodok az életben (Róm 5:17), és a bűn többé nem uralkodik rajtam (Róm 6:14).

A derekamra kötöm az igazságszeretet övét. Én szeretem az igazságot és szeretem a Te Beszédedet, amely maga az igazság, de gyűlölöm a hazugságot, gonoszságot, még a féligazságokat is, ezért Te felkensz engem mindenkor társaim fölé extatikus örömnek az olajával (Zsolt 45:7).

Erre az igazságszeretetre csatolom fel a Szellem kardjáta Te élő és ható beszédedet, ami kétélű kard a kezemben (Zsid 4:12), amivel elpusztítom – mint egy sziklazúzó légkalapáccsal (Jer 23:29) – az ellenséget. A Te Beszéded van a szívemben és a számban, így diadalt aratok az ellenség minden ereje fölött, ahogy Jézus is tette megkísértésekor, és a Szent Szellem erejében járok (Lk 4:1-13).

A fejemre húzom az üdvösség sisakját (1Thessz 5:8b), én felszabadított ember vagyok, és szabadok az én gondolataim, terveim, látásom, beszédem, érzéseim, akaratom (Jn 8:36, Ef 2:8-9). Azokon a dolgokon gondolkozom, amelyek kedvesek, szentek, igazak, dícséretre méltók (Fil 4:8). Tudom, hogy már megszabadultam e világtól (Gal 1:4), ésszent reménységem van afelől, hogy testben is teljes szabadulás vár rám következő megjelenésedkor.

A kezemben van a hitnek és a szeretetnek a páncélja, pajzsa (1Thessz 5:8a).Köszönöm, hogy Te szeretsz engem (1Jn 4:9-10, 4:19), én teljes vagyok a te szeretetedben, és ez kiűz minden félelmet (1Jn 4:18). Én a te szereteted által tevékeny,munkálkodó hitből élek (Gal. 5:5). Nem a múlandó láthatókra, hanem az örökkévaló láthatatlan, de létező dolgokra nézek (2Kor 4:18). Így kivédem és eloltom az ördögnek minden tüzes nyilát, amit a körülményeken keresztül lövöldöz rám. Ma is hitből élek, és nem hátrálok meg, és tudom, hogy te gyönyörködsz bennem (Zsid 10:38)!

A lábamra felhúzom a sarut: képes, kész, hajlandó és lelkes vagyok arra, hogy vigyem és közzétegyem a Te örömhíredet. Azt, hogy Jézus Krisztus Benned teljes, örök és bőséges életünk, gyógyulásunk, szabadulásunk, békességünk van (Jn 10:10, Mt 10:7).Teljes vagyok a Te békességedben, jólétedben Uram (Jn 14:27, 15:11), ebben megyek előre az életpályámon. A Te nevedben kígyókon és skorpiókon taposok, és az ellenség minden erején, és semmi sem árthat nekem (Luk 10:19). A Te nevedben betegeket gyógyítok, démonokat űzök, a szegényeknek hirdetem a szegénységből, nyomorból való kitörés lehetőségét, reménységét (Mk 16:17). Azt, hogy a Mennyek Országa itt, bennem és közöttünk van (Mt 10:7).

Hálát adok Neked, drága Uram, hogy kiárasztod rám Szent Szellemedet ma is újonnan, és hogy támogatsz, pártfogolsz és vezetsz ma is Általa (Róm 8:26-27). Hálát adok, hogya Szent Szellem által is dícsérhetlek és imádhatlak ma téged.

Úr Jézus, gyere most Szent Szellemednek ereje által, és kezdjük el és fejezzük is be együtt ezt a csodálatos, újabb győzelmet hozó ünnepnapot, a Te dicsőségedre és azén örömömre!

Ámen.

[♥]

lion