Hitvallásunk

inri-jesusmariasite-org

 

Jézus Krisztus – Az Isten fia, az Isten maga, aki emberhez hasonló testben jött el, életével és szolgálatával bemutatta mi az ember elhívása és életének Istentől rendelt célja, valamint önként vállalt kereszthalálával és feltámadásával teljes megváltást szerzett mindazoknak, akik Őt hittel befogadják. Egyedül Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, nem lehet más úton keresztül eljutni Istenhez, csak Jézus Krisztuson keresztül. Ő az ÚR, Övé (Neki adatott) minden hatalom a Mennyben, a Földön és az alvilágban.

Isten és a Szentháromság – Isten az Örökkévaló, a Teremtő, a Mindenható. Isten bár egy, egyszerre három – egymással szoros egységben együtt munkálkodó – személyben létezik: a szerető mennyei Apa (az Atya, aki annyira szerette a világot, hogy elküldte az Ő egyszülött Fiát), a Fiú (Jézus Krisztus, aki kegyelmét demonstrálta azzal, hogy meghalt helyettünk és értünk a kereszten) és a Szent Szellem (aki mérték nélkül volt Jézuson földi élete és szolgálata alatt, és feltámasztotta Őt a halálból, majd kitöltetett pünkösdkor minden testre, és közösségben van minden újjászületett hívővel, hordozva és megosztva velünk Isten természetét). Isten csak jó, igaz és szent, és semmi rossz vagy gonosz nem található Benne. Ő maga a szeretet, a kegyelem és az igazság.

Biblia (Szentírás) – A teljes Írás (66 könyv) Isten Szava, az Ő tévedhetetlen kinyilatkoztatása, amelynek minden része Istentől ihletett, amiből senki el nem vehet, és senki hozzá nem tehet. Isten Igéje minden kinyilatkoztatás forrása és mércéje.

Ószövetség – Izráel fiaival, a zsidó néppel kötött szövetség, amely számunkra, Jézus Krisztusban hívők számára a valós dolgok árnyékát (előképét) mutatja be. A Bibliában ószövetségként megnevezett tipográfiai egység a zsidó néppel kötött sínai szövetségen (köznyelvben: ószövetségen) túl bemutatja nekünk a teremtéstől kezdve a korábbi (ádámi, noéi, ábrahámi, dávidi), szövetségeket, valamint hitünk őseinek és Izráel fiainak a történetét, továbbá Isten, ember és sátán jellemét és viszonyát, illetve fontos szellemi igazságokat, erkölcsi mércét és példákat tár elénk. Legfőképpen azonban az egész ószövetség, a mózesi könyvek, a próféták és a zsoltárok is Jézus Krisztusról, mint Messiásról (a Krisztusról) szólnak burkolt, prófétikus és rejtvényszerű formában.

Újszövetség, a kegyelem szövetsége – A tökéletes örök szövetség, amely Jézus Krisztus vérén köttetett mindenkivel, aki hisz Benne, és befogadja Őt. Ez Isten kegyelemének és igazságának a szövetsége, aminek földi üdvtörténeti korszaka egybeesik a gyülekezet és a Szent Szellem korszakával, és Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával kezdődött. Ez az a szövetség (az Isten kegyelmén alapuló újszövetség) ami irányadó ma ránk.

Ember – Az ember Isten képére is hasonlatosságára, férfivá és nővé teremtetett, hogy Istennel és egymással közösségben teljes, boldog, életet éljen. A bűnbeesést követően azonban az ember elválasztásra került Istentől. Azóta minden ember a bukás és a bűn következményeit szenvedi, a halandóságba születik bele. Mivel az ember a bűn uralma alatt él, önmagában tehetetlen, és nem tudja megváltani magát ebből a kilátástalan, halandó, bukott állapotból. Minden ember csakis egyedül Jézus Krisztus engesztelő áldozatán és üdvözítő munkáján keresztül tud újra békességre jutni (rendbe kerülni) Istennel, és bűnbocsánatot, valamint új, boldog és örök életet nyerni.

Megváltás – Jézus Krisztus a kereszten megváltást, üdvösséget, szabadítást szerzett mindenkinek, aki Hozzá fordul, és ezt hittel elfogadja (megtér Istenhez). Jézus Krisztus a kereszten helyet cserélt velünk: beállt a mi bukott helyünkre, átvállalva a mi bűneinket, a mi betegségeinket és a bűneinkért járó jogos büntetést, a halált és az Istentől való elválasztást. Ezzel engesztelést szerzett, hogy mentesüljünk az igazságos ítélet alól. Az üdvösség magába foglalja a bűneink bocsánatát, az örök – isteni eredetű és természetű – életet, valamint az áldott és teljes élet lehetőségét már itt a földön is (így a hit általi gyógyulást, szabadulást, békességet, örömöt, jólétet, győztes életet). Nem a cselekedeteink, nem a tetteink alapján nyerünk üdvösséget, hanem csakis hit által, Isten kegyelméből. Mindazokat, akik hisznek Jézusban, Isten igaznak, szabadnak és az Ő szeretett gyermekének nyilvánítja, minden áldás és ígéret örökösévé teszi, valamint alkalmassá minden jó cselekedetre.

Újjászületés, bemerítkezés – Aki hiszi és magára nézve érvényesnek fogadja el a kereszten szerzett megváltást, és befogadja Urának megvallva Jézus Krisztust, az újjászületik, egy új életben jár, és megkapja a Szent Szellem ajándékát. Ez nem szükségszerűen azonos a Szent Szellemmel való betöltekezéssel, ami az Úrral való intenzívebb közösséget, erővel és hatalommal élt életet eredményez. (Utóbbit leggyakrabban a nyelveken szólás és prófétálás jele kíséri, amikor is a Szent Szellem nyilvánul meg az emberen keresztül). Az újjászületés teljességéhez hozzátartozik, hogy a megtérő ember a hitét megvallva vízbe is alámerítkezzen (azaz saját döntése és akarata alapján felnőtt korban megkeresztelkedjen).

Szent Szellem – Isten harmadik személye, Krisztus Szelleme, a mi Pártfogónk és Segítőnk, aki lakozást vesz minden újjászületett hívőben, és eggyé lesz vele. Demonstrálja és közvetíti Isten természetfeletti világát, erejét, hatalmát és természetét. Munkálja a jellemfejlődésünket, természetfeletti jelekkel, csodákkal és megnyilvánulásokkal szolgál, és kegyelmi ajándékokat ad (ilyen például a nyelveken szólás és magyarázata, a prófétálás, a gyógyítások és csodatevő erők ajándéka stb.) Egész lényével, természetével és munkájával Jézus Krisztusról tesz bizonyságot.

Gyülekezeti élet – A gyülekezeti élet pillérei 1) az apostoli (igei, Jézus Krisztusról szóló) tanítás, 2) a testvérek egymással való szeretetközössége, 3) az imádkozás (minden formája és fajtája, beleértve a hálaadást, dicsőítést, imádást, könyörgést vagy a hit megvallását) és 4) az Úrvacsora (az Úr Jézus testéből és véréből és ennek áldásaiból való részesedés a kenyér megtörése és a bor vétele által). A gyülekezet Krisztus teste, amelynek Ő a feje, és amelyben kifejezésre jut az Ő teljessége. Egyetemes szinten beletartozik minden Krisztusban hívő személy és helyi közösség. A helyi gyülekezet az egyetemes egyházhoz hasonlóan élő, organikus szervezet, a maga szükséges gyülekezeti rendjével – tekintélyi, hatalmi, működési és felelősségvállalási mechanizmusaival – együtt. A gyülekezetbeli szolgálatok, az Istentől való tekintély és elhívások, valamint a kegyelmi és szolgálati ajándékok között különbségek vannak, de ezek nem értékbeliek. A gyülekezeti egység és harmonikus együttműködés alapja egymás szeretete, tisztelete és megbecsülése.

Utolsó idők – Az emberi történelem végére vonatkozó bibliai próféciák és kijelentések összessége alapján körvonalazódik egyfajta menetrend a végkifejletre nézve. Eszerint a gyülekezet korszaka Jézus második visszajövetelével ér véget, amikor is a Krisztusban hívők elragadtatnak, egy szempillantás alatt elváltozva dicsőségbe öltöznek, és örökre az Úrral lesznek. A Földön ezt követően kezdetét veszi a „nagy nyomorúság” az eddig csak a színfalak mögött munkálkodó antikrisztusi szellem nyílt és korlátlan megnyilvánulásával. Az antikrisztusi birodalomban zajló zűrzavaros geopolitikai, gazdasági és ideológiai folyamatokban kulcs szerepe jut Izráel nemzetének és megtérésének, amikor felismerik Jézusban a Messiást. A „nagy nyomorúság” végén Jézus Krisztus az Ő szentjeivel együtt jön vissza a Földre, hogy legyőzve a gonoszt felállítsa az ezeréves királyság korszakát, ami az emberi történelem aranykora, amelyben békesség, prosperálás és teljes körű jólét vár az emberiségre. Az ezeréves aranykor végén az emberi történelmet a végső ítélet zárja le, amely során mindenki, aki nem hitt Krisztusban, számot ad arról, amit ebben a testben tett. A végső ítéletben az örök kárhozatra (a tűz tavába) vettetik a sátán, a halál, a pokol és az istentelenség egész birodalma. Majd Isten ígérete szerint új eget és új földet teremt, Jézus Krisztus pedig átadja az uralmat az Atyának.

Krisztus a középpont – Hisszük, hogy Jézus Krisztus a középpontja mindennek, a teremtett világnak és az egyháznak egyaránt. Ahol Őt középpontba helyezik, Ő mindent magához emel, és Benne minden és mindenki helyreáll, révbe ér és célba talál.