SZÍVERŐSÍTŐ: A dicsőséges egyház

sziverosito glorious church04

1. kör:

Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, DE fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad.” (Ézs 60:2)

A hívő ember nem a látható, tapasztalható, minden szinten tettenérhető negatív dolgok valóságát tagadja. Ez így hazugság lenne… Hanem a hit emberei a láthatatlanról meggyőződve hirdetik a látható dolgok alsóbbrendűségét és azok múlandóságát Jézus Krisztusban, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.

Hiába is növekszik a kilátástalanság, a nyomor, a céltévesztés, egyszóval a sötétség körülöttünk, Krisztust állítva az életünk középpontjába ránk bőséges élet vár, úgy egyéni, mint egyházi szinten.

Ez a kulcskérdés: Krisztus dicsősége, fénye, ragyogása, világossága van-e feletted, mert Őt emeled fel az életed középpontjába, a Dicsőség Urát teszed meg a mindennapjaid fókuszának, vagy sem?

A növekvő, mindent elborító, előretörő sötétséggel szembeni személyes boldogulásunk ezen áll vagy bukik. Az egyház megkerülhetetlen dicsősége, ragyogása, világossága szintén ezen múlik. A sötétséggel ne is foglalkozz! Azon nincs látnivaló…

Jézus személyébe, megváltásába (és annak előképébe), valamint dicsőségébe [ragyogásába, világosságába] vetett hit által, kegyelemből, a nyomuló gonoszság és sötétség ellenére sikerült Nóénak kiemelkednie, kiragyognia a kortársai, nemzedéke közül, ezzel többed magával egyedüliként az új nap, új kezdet tanúja lett. Hasonlóan emelkedett ki József is a börtönből, és ült Egyiptom miniszteri trónjára. Dávidnak is a napot kitakaró Góliát “halál árnyékának” helyéről, Krisztus legyőzhetetlen dicsőségét szem előtt tartva sikerült a siker addig ismeretlen magasságaiba lépnie. Dánielnek az oroszlánokkal teli fekete lyukból emelkedett fel a “csillaga” a megdicsőülésbe…

Jézus dicsőséges személyének ragyogását sátán sem a pusztai megkísértés alkalmával, sem máskor nem tudta a befolyása alá vonni. Hiába is csaptak le természetfeletti módon úgy a felkorbácsolt tömegindulatok Názáretben, mint a hullámok az éjszakai hajóuton a Genezáreti-tavon, ezek sem birták maguk alá gyűrni a Világ Világosságát. Hiába jött volna a római elit katonaság különítménye a Getsemáné kertjébe a Názáreti Jézus befogására, ha a Vagyok nem adja át magát önként az éppen a földről feltápászkodó katonáknak, akkor soha nem tudták volna elfogni. DE még a sötétség legsötétebb gödre, a pokol (seol/hadész) és a halál sem tudták Őt, a Dicsőség Királyát az uralmuk alá hajtani.

Mert Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága [mindazoknak az imént említett embereknek, Isten Igéje=Jézus Krisztus volt a világossága. A felemelkedésüknek, áttörésüknek, sikerüknek kizárólag Ő volt a záloga és garanciája].

A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be [nem bírta befogadni, befolyásolni, bekebelezni, maga alá gyűrni, uralma alá hajtani].” (Jn 1:4-5)

Lehetetlen vállakozás a sötétség és birodalma számára, hogy a Világosságot legyőzze!

Nincs az a sötétség, nyomor, kilátástalanság, vihar, ítéletidő a te életedben, környezetedben sem, mely képes lenne uralma alá hajtani a RAGYOGÁS Urát. Csak emlékezz vissza János [jelentése = kegyelem] miként látja Jézust a Jelenések [=lelepleződés, feltárulkozás] könyvének első fejezetében: a lábszárától, a szeme fényéig, a ruháján át a hajáig, mindene fényes, ragyogó és világos. Sőt, Ő az aki az egyház 7 csillagát is a kezében tartja

Erősítsd meg a szíved az ÚR irántad való szerető, ragaszkodó, támogató jóságában, kedvességében, kegyelmében, mert “az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív…!” (Zsid 13:9)!

Ő helyetted és érted beállt a nyomor, a kín és szenvedés, a déli elsötétedés, kilátástalanság és teljes elvetettség, szegénység, betegség helyére, hogy te feletted, mindig ott ragyogjon az ÚR befejezett megváltásának a dicsősége.

Lásd, és helyezd középpontba a Megváltót az életedben!

Így felőled növekedhet a sötétség, de téged és a hozzád hasonlókból álló kihívott szentek közösségét (=egyház) nem tudja uralma alá hajtani.

KELJ FEL, TÜNDÖKÖLJ, MERT ELJÖTT VILÁGOSSÁGOD, RÁD RAGYOGOTT AZ ÚR DICSŐSÉGE! (Ézs 60:1)

 

2. kör:

Íme, megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és MEGTUDJÁK, HOGY ÉN SZERETLEK TÉGED.” (Jel 3:9b)

Az utolsó időben a sötétség egyre inkább növekszik, DE téged, aki Krisztust tartod az életed középpontjában Miatta nem tud maga alá gyűrni.

Mert… Ő a világ Világossága! Ő a dicsőség URa! Ő ragyog feletted!

Az utolsó idők DICSŐSÉGES, ragyogó, kiemelkedő egyháza nem a mennyből pottyan a földre, hanem belőled és belőlem, a Krisztus dicsőséges személyét és befejezett megváltását a középpontban tartó emberekből áll, azok egységes közössége. Te és én vagyunk a dicsőséges egyház… Amilyen látásod van magadról Krisztusban, olyan lesz az egyházról is, és fordítva, amilyen a látásod az utolsó idők egyházáról, olyan lesz saját magadról is. Az egyház ugyanis az azt alkotó emberek közössége. A dicsőséges egyházban lásd magad, mint ragyogásának, világosságának egyik hordozója és annak élvezője!

Ha mégsem így látod magad, akkor problémák vannak a látásoddal. Lehet azt mondod, hogy te (és így egyben az egyház is) senki vagy ahhoz képest, amilyen a korai egyház volt… Vissza kellene térni az apostoli gyülekezethez… “Az ó bor jobb…” (Lk 5:39)
DE állj csak meg egy pillanatra, és lásd meg mit mond az Ige rólad, mint az utolsó idők egyházáról, annak ellenére, hogy fiatalabb és kisebb vagy, illetve gyengébbnek és érdemtelenebbnek tűnhetsz, mint a “régi, dicső szép idők”. Mert a lényeg nem azon múlik, hogy te ki vagy, hanem hogy kiben hiszel. Miben látod – pontosan a fiatalságod, kisebbséged, gyengeséged, érdemtelenséged miatt – a boldogulásodnak, sikerességednek, életben való előrejutásodnak ez egyetlen lehetőségét.

A fiatalabb, gyengébb Ábel a bárányáldozat (Golgotai Bárány előképe) miatt beelőzte az idősebb, erősebb Káint. Ugyanígy a később érkező Izsák egyszerűen elhúzott Izmáel mellett, és ő lett az ígéret örököse. Az érdemtelen és fiatalabb Jákob a kecskegidák bőrének az elfedezése alatt “elhappolta” az elsőszülöttségi áldást bátyja Ézsaú elől. Benjámin, a legfiatalabb a Józseftől [Jézus előképe] kapott kegyelem révén messze nagyobb dicsőségben részesült a többi 10 testvérénél. Efraim, a fiatalabb a KERESZT(be tett kezek) miatt részesült a nagyobb áldásban bátyja Manassé helyett… Folytassam még? 🙂 Vagy ennyi tanú elég, hogy észrevedd az Isteni mintát: kegyelemből, Krisztusban (az Ő előképeibe, megváltásába, személyébe vetett hit miatt) nagyobb a dicsősége a kisebbnek, későbbinek, gyengébbnek! NEKED!

Ugyanez igaz az egyházkorszakokra is! Ezek közül két korszak jelentős:

1) az “azután“-i (Joel 3:1), korai, tavaszi eső, vagyis apostoli egyház

2) “az utolsó időkben“-i (ApCsel 2:17) késői, őszi eső, vagyis utolsó idők egyháza

Az 1) egy csecsemő egyház, míg a 2) a Bárány mennyasszonya. Jézus első eljövetelével a tavaszi 4 ünnep beteljesedett, az utolsó 3 őszi ünnep a második eljövetelével fog beteljesedni, de előtte a mennyasszonynak dicsőségbe, ragyogásba, csillogásba kell öltöznieMost van ennek itt az ideje, és te vagy ennek a HORDOZÓJA és ÉLVEZŐJE.

Láss és higgy: a későbbié a nagyobb dicsőség!

Ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot [salamoni] régi dicsőségében? És milyennek látjátok most [zorubábeli]? Ugye, szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest?… Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a [későbbi] házat pedig megtölTÖM dicsőséggel – mondja a Seregek URa. Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a Seregek URa, és ezen a helyen békességet [shalom = jólétet, bőséget] adOK!” (Hagg 2:3,7,9).

Mert Isten SZÁMUNKRA [a későbbieknek] valami különbről gondoskodOTT, és azt akarta, hogy ők [az előttünk járó hithősők] ne nélkülünk jussanak el [Krisztus dicsőségének] a teljességre.” (Zsid 11:40)

Tehát, Krisztusban mindig csak JOBB JÖN!

Mi pedig valamennyien [mindannyian, a korábbiak is és a későbbiek is] az Ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre [kegyelmet kegyelemmel tetézve, azaz hatványozva, aminek exponenciális növekedés az eredménye].” (Jn 1:16)

Így állítJA maga elé az [utolsó idők beli] egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.” (Ef 5:27)

Igazi, felékesített menyasszony…

Ez a “filadelfiai gyülekezet“!

Bár kevés erőd van, mégis megtartottad az Én Igémet, és nem tagadtad meg az Én nevemet [az Ő neve Krisztus Jézus, a Dicsőség URa]… (Jel 3:7-13)

Ez vagy te! A “Vőlegényünk” pedig az, aki mindezt elvégzi, “megtölti”, “ad”, “gondoskodik”, és bebizonyítja, demonstrálja, hogy mennyire szeret bennünket: Ő a végére tartogatja a JÓ BORt! (Jn 2:10-11) 🙂

Az Újszövetség teljes, különleges áldásának a pohara, a dicsőség serlege neked és e mostani időkre lett tartogatva!

Vedd és idd!

[♥]

sziverosito glorious church02