SZÍVERŐSÍTŐ: Igen&Ámen (Ígéretek)

sziverosito milkandhoney

1. kör:

Az ÚR így beszélt Mózeshez: Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izráel fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán-pusztából az ÚR parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak Izráelben”. (4Móz 13:1-3; ajánlott: 4Móz 13-14)

Isten maga volt az, aki kiküldette a kémeket az Ígéret FöldjéreMiért, talán nem tudta jól, hogy mi van ott? Talán nem tudta pontosan, hogy milyen az a föld, az az ígéret, amit Izrael fiainak akar adni? Dehogynem! Mégis, Ő mondja, hogy menjenek, és kémleljék ki az ígéretet! Figyeld meg, hogy nem is akárkit küld, hanem a legtekintélyesebb, legelőkelőbb embereket, a “felső tizenkettőt” küldi el!

Nyilvánvalóan egy teszt ez. Teszt, hogy láthatókra vagy a láthatatlanra tekintenek. Hogya maguk erejére, a maguk képességeire vagy az Úrra, az Ő erejére és szaváratekintenek. Teszt, hogy vajon ismerik-e, és helyesen látják-e Istent

És te mire tekintesz: magad potenciáljára, a te képességeidre vagy képtelenségedre, ate erődre vagy erőtlenségedre, a te csinálásodra, a te szentségedre, a te (ön)igazságodraVAGY az ÚRra, az ÚR szeretetére, az Ő szavára, hűségére, megígért ki nem érdemelt támogatására, jóságára, kegyelmére és igazságára (=Jézus Krisztusra)?!

Avagy ki van nálad a középpontban: Jézus Krisztus vagy te magad?

Amikor visszatérnek, a 12-ből 10-en elbukják a tesztet, magukra tekintenek, és emiatt elvesztik az ígéreteketHiába ők a legpotensebbek az egész nép közül – ha valakinek, akkor nekik sikerülhetne ugye -, de Isten természetfeletti ígéreteit saját erejéből senki sem veheti be…

Helyesen mérik fel, hogy természetfeletti az áldás a földön (tej és méz és óriási gyümölcsök), és azt is, hogy természetfeletti az ellenállás is Isten ígéreteivel szemben (óriások lakják a földet), de azt már nem ismerik fel, hogy a természetfeletti ígéretek bevételéhez Isten természetfeletti megoldást kínál a természetfeletti ellenállással szemben!

“Elbeszélésükben ezt mondták: Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse! De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott! Bár Káléb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta: Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele, de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták: Nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk. És rossz hírét terjesztették Izráel fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták: Az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait! A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk“. (4Móz 13:27-33)

És te hogyan beszélsz Isten ígéreteiről? A 10 kém [a törvény számaazt kapta, amit szájával megvallott: nem ment be az Ígéret Földjére.

És te hogy látod magadat és a Te Istenedet? 10 legelőkelőbb törzsfőnök magát látta, sáskaként, az ÚRra pedig nem tekintett, csak a látható ellenségre. Ennek eredményeképpen az ellenség is sáskaként látta őket.

Nem kell csodálkoznunk azon, hogy amikor a vezetők befarcoltak, a nép is követte őket ebben

“Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izráel fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség: Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában![~”Bárcsak meg sem tértem volna, vagy jönne már el az Úr, és ragadna most és itt el magával végre!“…] Miért akar bevinni minket az ÚR arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hulljunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? [~“Nem volna jobb visszatérni a világba?“…] Majd ezt mondták egymásnak: Válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba! (4Móz 14:1-4)

DE Józsué, Nún fia és Káléb, Jefunne fia, akik a föld kikémlelői között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izráel fiai egész közösségének: A föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen-igen jó földHa az ÚR kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az ÚR ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az ÚR velünk van!” (4Móz 14:6-9)

DE Józsué és Káléb nem magára tekintett, hanem az ÚRraArra, hogy az ÚR kedveli, szereti őket, és velük van! Ezért azt vallották meg, hogy képesek, és jól is laktak megvallásukkal: egyedül ők ketten vették birtokba ebből a nemzedékből az ígéretet! Ők az ÚRra, az Ő ki nem érdemelt és ki nem érdemelhető támogatására tekintettek, és ezért eledelnek látták az ellenséget!

HA AZ ÚR KEDVEL BENNÜNKET…, nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Az eredeti héberben a KEDVEL szó helyett a GYÖNYÖRKÖDIK szerepel…

HA AZ ÚR GYÖNYÖRKÖDIK BENNÜNK…

“Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szent Szellem galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: ‘Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.'” (Luk 3:21-22)

Kérdés számodra, hogy az ÚR kedvel-e téged? Jézus Krisztuson keresztül Ő nem csak hogy kedvel, hanem szeretett gyermekévé fogadott (Jn 1:12), és gyönyörködik benned! Neked készítette el az ígéreteket, neked, az Ő szeretett gyermekének!

Ne magadra, a te méltatlanságodra tekints, hanem tekints KRISZTUSra, az Ő méltóságáraakin keresztül JOGOSULT vagy te is az ígéretre!

Ha te BENNE vagy, Isten BENNED is gyönyörködik, és bevisz téged arra a tejjel és mézzel folyó földre!

Erről tegyél bizonyságot, ezt valld meg, és te is birtokba veszed az ígéreteket!

2. kör:

“Ezért maga az ÚR fog nektek jelt adni: Íme egy fiatal/szűz nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezik el [velünk az Isten]. Tejszínt és mézet fog az enni, amíg/hogy meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani“. (Ézs 7:14-15)

Ki másról is szólhatna ez a híres prófécia, mint a Messiásról, a születendő Jézus Krisztusról, aki a fogantatáskor szűz leányon keresztül jön el a világra mintegy 700 évre rá, hogy Ézsaiás az ÚR Szelleme által ezt megprófétálja, és aki a végső és letagadhatatlan JEL arra, hogy Isten nem felejtett el, szeret, és elkészítette a megmenekülés útját Benne mindenkinek!

Ezt (remélhetőleg) mind értjük…:-) na de hogy jön ide a tejszín (más fordításokban vaj, tej stb) meg a méz?!

A TEJ (tejszín/vaj) és a MÉZ az ÍGÉRETEKet, az ígéret földjét, Isten gondviselését jelenti.

Jézus Krisztus maga is Isten ígéretein, Mennyei Apukánk gondviselésén táplálkozott, mindaddig, amíg meg nem vetette, el nem ítélte, le nem győzte a rosszat végleg a golgotai kereszten!

Az Igeversnek van egy második olvasata is persze, amiből magára nézve is levonhatja a tanulságot minden Krisztusban lévő ember.

Meg akarod tanulni elvetni a rosszat, és a jót választani helyette?!

Akkor itt a[z] (Krisztusi) útja ennek:

táplálkozz előbb Isten Igéjének ígéretein (=méz, Zsolt 19:10-11, 119:103, Jel 10:9-10), valamint igényeld és élvezd az Ő gondoskodását, erősödj meg az Ő szeretetében és jóakaratában feléd (=tej; Ézs55:1, 1Pét2:2-3)!

Elvégre erről szól A Jel! Mennyei Apukád nem vet el, hanem a fiává fogadott téged Jézus Krisztusban, és Benne Isten minden ígérete számodra igen és ámen! (2Kor 1:20)

Edd bátran a tejet és mézet, mert jót tesz neked!

Isten veled! (Immanuel)

 

3. kör:

Mert valahány ígérete van Istennek, az mind Jézus Krisztus által vált „igen”-né! Ezért a végső „ámen” is Őáltala lesz meg. Ez pedig rajtunk keresztül valósul meg, és Isten dicsőségére fog szolgálni“. (2Kor 1:20)

Krisztusban Isten MINDEN ígérete igen és ámen, elérhető és élvezhető számunkra! Minden?!? Igen, minden!

Még az Ábrahámnak tett ígéretek is? Igen!

Hogyan?

KRISZTUS megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy ÁTOKKÁ LETT ÉRTÜNK – mert meg van írva: “Átkozott, aki fán függ” – azért, HOGY ÁBRAHÁM MINDEN ÁLDÁSA JÉZUS KRISZTUSBAN A POGÁNYOKÉ LEGYEN, és hogy a Szellem ígéretét hit által megkapjuk“. (Gal 3:13-14)

Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök“. (Gal 3:29)

Még a zsidóknak tett, csak a törvény megtartása ellenében járó ígéretek (5Móz 28:1-14) is? Igen!

Hogyan?

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem [teljesítsem, teljessé tegyem] azokat /Jézus Krisztus/”. (Mt 5:17)

Jézus Krisztus maximálisan eleget tett HELYETTÜNK a törvény minden követelésének, és ha mi Benne vagyunk, Általa maximálisan jogosultak vagyunk mindezekre az áldásokra és ígéretekre!

Hiszen “…ahogyan Ő igaz, [pont ugyanolyan] igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz“. (Róm 3:26b & Róm 3:19-29)

Még az új teremtésre (aranykorra/millenniumra) vonatkozó ígéretek (Ézs 65:17-25) is? Igen!

Hogyan?

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre“. (2Kor 5:17)

Utóbbi ígéretek (pl magas életkor ~ minimum 100 év) számunkra, újszövetségi hívők számára csak “most vagy soha” alapon lehetnek igenné és ámenné, hiszen az 1000 éves királyságban mi már megdicsőült testben fogunk élni (ergo sose halunk meg)!

És minden-minden-minden más ígéret is, amit a Bibliában találok? Igen!

Ha te Krisztusban vagy, igényeld bátran Krisztus érdemei alapján a TEJET és a MÉZET, és vedd birtokba az Ígéret Földjét az Ő nevében!

Higgy benne, hogy az adott ígéret a tied is Benne, és a “legrosszabb”, ami történhet, hogy az nem jön át a mostani földi életedben, hanem Krisztus megjelenésekor kapsz és szerzel jutalmat és dicsőséget a kipróbált, kitartó hitedért magadnak és Istennek ezzel! 0:-) (1Pét 1:7)

Na, kezditek már érteni, érezni, ízlelni, hogy aki Krisztusban van, az nem veszíthet, hanem több, mint győztes “Ő általa, aki szeretett bennünket”?! (Róm 8:37)

Krisztusban miénk a győzelem, az egészség, a békesség, az öröm, a teljesség, a szabadság, a szentség, a gazdagság, a jólét, az áldott, könnyű és boldogító, bőséges, dicsőséges örök élet….. nekünk és egész (egy)házunk népének!

Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk VELE EGYÜTT MINDENT? (Róm 8:32)

Krisztusban MINDEN a miénk!!! 0:-)

[♥]

goapele__s_milk_and_honey_by_giographix_studios